«امربه ‏معروف ونهى ‏ازمنكر، این واجب‏ الهى ‏رابرپابدارید»

«مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای»

ما به آحاد ملت عزیز عرض كردیم؛ و گفتیم امربه ‏معروف ونهى ‏ازمنكر، این واجب‏ الهى ‏رابرپابدارید. دربین‏ جوانان ‏درسرتاسر كشور، شور و غوغایى به وجودآمد. پس، پیداست كه این جوانان متمایل‏ به‏ امربه‏ معروف و نهى‏ از منكرند. بنابراین، وظیفه ما، مسؤولین، قانونگذاران و مجریان است كه راه و زمینه ‏رابراى‏ اجراى‏ این‏ واجب‏ الهى هموار و فراهم ‏كنیم. امروزبحمداللَّه مجلس شوراى‏اسلامى، مجریان، مسؤولین كشور و دستگاه قضایى، همه از خودِ این ملتند. مبادا در گوشه‏ و كنار، یا در دستگاه انتظامى یا قضایى، كسانى ‏باشند كه‏ راه ‏را جلو آمربه معروف و ناهى ‏ازمنكر سدكنند! مباداكسانى ‏باشند كه اگر كسى امر به معروف ونهى ‏ازمنكركرد، از او حمایت نكنند، بلكه ‏از مجرم حمایت كنند! البته ‏خبرهایى ازگوشه و كنار كشور، در بعضى ازموارد به گوش من مى‏ رسد. هر جا كه بدانم و احساس كنم و خبر اطمینان بخشى ‏پیداكنم كه آمر به معروف وناهى از منكر، خداى نكرده موردجفاى مأمور و مسؤولى قرارگرفته، خودم وارد قضیه خواهم شد. این، آن‏ چیزى‏است كه‏ قوام كشور و استقلال كشور را حفظ خواهدكرد. والّا ما دشمن زیاد داریم. چرادشمن‏ تا امروز نتوانسته‏ است مویى ‏از سراین ‏ملت كم كندوبه‏ این ‏كشور ضربه بزند؟ بحمداللَّه ایران اسلامى، با قدرت وصلابت‏ كامل، درمقابل‏ه شان‏ ایستاد و ایستاده ‏است.

 

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

چرا؟ ایران‏ كه‏ همان‏  ایران صدوپنجاه‏سال قبل ‏است! این، به خاطر احساس وظیفه شما، به‏ خاطرهمین‏ حضور شما، به خاطرهمین روحیه حزب اللّهى شما و به خاطر این است كه زن ‏ومرد مسلمان، تا همه ‏جا حاضرند ازایمان و اسلام وانقلابشان دفاع ‏كنند.اینهاست كه ‏این‏ كشور را حفظ كرده است. مگر طور دیگرى مى‏ شود این كشور را، بااین همه ‏دشمن و بدخواه كه چشم طمع به منابع زیرزمینى و بازارهاى آن دوخته‏ اند، حفظ كرد؟! مگر مى ‏شود در مقابل‏ آنها، بدون ‏این روحیه مقاومت‏ كرد؟! این گونه است كه كشور حفظ مى ‏شود؛ با امربه معروف ونهى‏ ازمنكر. منتها من دو تذكّر به شماجوانان عزیز - درهرجاى ‏كشوركه ‏هستید - مى ‏دهم. اوّلاً امر به معروف ونهى ‏ازمنكریك واجب‏ است كه رودربایستى و خجالت‏ بر نمى ‏دارد.ماگفتیم: اگر دیدید كسى ‏مرتكب خلافى ‏مى ‏شود، امركنید به معروف ونهى كنید از منكر. یعنى به ‏زبان بگویید. نگفتیم مشت وسلاح‏ وقوّت به كار ببرید. اینها لازم نیست. خداى‏متعال ‏كه ‏این واجب رابر ما مسلمانان نازل فرموده است، خودش مى ‏داند مصلحت چگونه‏است. ماهم تاحدودى حكم و مصالح الهى را درك مى ‏كنیم. بزرگترین حربه در مقابل گناهكار، گفتن و تكراركردن ‏است. این ‏كه ‏یك نفربگوید امّا ده‏ نفرساكت بنشینند و تماشاكنند، نمى‏ شود. اگر یكى‏ دچارضعف نفس ‏بشود، یكى ‏خجالت بكشد و یكى بترسد، این‏كه نهى‏ ازمنكرنخواهدشد. گناهكارهم فقط بدحجاب نیست كه بعضى فقط به مسأله بدحجابى چسبیده ‏اند. این، یكى ‏از گناهان‏ است و از خیلى‏ از گناهان ‏كوچكتراست. خلافهاى‏ فراوانى از طرف آدم هاى لاابالى در جامعه وجوددارد: خلافهاى‏سیاسى، خلافهاى‏اقتصادى، خلاف دركسب وكار، خلاف دركارادارى، خلافهاى فرهنگى. اینهاهمه ‏خلاف ‏است. كسى‏ غیبت مى ‏كند، كسى دروغ مى ‏گوید، كسى ‏توطئه ‏مى ‏كند، كسى ‏مسخره‏ مى ‏كند، كسى ‏كم كارى‏ مى ‏كند، كسى‏ ناراضى‏ تراشى مى‏ كند، كسى‏ مال ‏مردم را مى‏ دزدد، كسى ‏آبروى ‏مردم را بر باد مى ‏دهد. اینها همه منكراست. درمقابل ‏این ‏منكرات، عامل‏ بازدارنده، نهى ‏است؛ نهى‏ ازمنكر. بگویید: «آقا، نكن.» این تكرارِ «نكن»، براى طرف مقابل، شكننده است. این‏ نكته اوّل؛ كه‏ نهى ‏از منكر، اراده‏  وتصمیم وقدرت وشجاعت لازم دارد، كه ‏بحمداللَّه، درقشرهاى‏مردم ما و در زن و مرد ما وجود دارد. بایدآن را به كاربگیرید .منتظرنباشید كه‏ دستگاههابیایند و كارى‏بكنند.

 

 بعضى ازمردم به این‏جا تلفن‏ زدند، نامه‏ نوشتند و سفارش ‏كردندكه«آقا! شماگفتیدنهى‏ ازمنكر. سیل‏ پشتیبانیها هم انجام گرفت. اماعملاً كارى‏نشد!» عملاً چه كار مى‏ خواستید بشود؟مگرلازم است كه این‏جاهم دولت وارد شودیادستگاه ‏قضایى مستقیماً واردشود؟ خودِ مردم بایدوارد شوند. خودِمردم بایدنهى كنند. البته ‏دولت، مجلس‏ شوراى‏اسلامى، دستگاه‏ قضایى و نیروى‏انتظامى، موظّفند كه ناهى ‏ازمنكر را پشتیبانى كنند. این، وظیفه آنهاست. مباشر كار، خودمردم مى‏ توانند باشند و باید باشند.بخش عمده قضیه، این‏جاست. جوان ‏رزمنده، خانواده شهیدداده، خانواده ایثارگر، خانواده اهل انفاق، مؤمنین نمازخوان و روزه بگیر و مسجد برو، دلسوزان انقلاب، روشنفكران علاقه‏مند به‏مفاهیم اسلامى‏وانقلابى؛ همه اینها باید در صحنه باشند.

 

 تذكّردوم این‏است كه‏ مواظب باشید كسانى‏ ازاین ‏واجب‏ الهى، سوء استفاده نكنند. حساب صاف كردنها، به خرده‏ حسابهاى‏ گذشته رسیدن، پرده ‏درى، آبروریزى، تعرّض‏ به نوامیس و عِرض ‏و مالِ ‏این ‏و آن به ‏بهانه این‏ واجب‏ الهى، اینها نباید باشد. مردم باید هوشیار باشند.مردم همواره ودرهمه قضایا تیزهوشند. تیزهوشى مردم است ‏كه خیلى از اوقات دستگاهها را متوجّه قضایاى گوناگون مى‏ كند. درهمین ‏قضایاى ‏رذالتها و موذى ‏گریهاى ضدّانقلاب و گروهكها از روز اوّل تاامروز، غالباً مردم بودند كه كمك كردند، مباشرت كردند، تیزبینى ‏كردند، دقّت به خرج دادند، چیزى را دیدند و اقدامى راانجام دادند و مسؤولین راهم هدایت كردند. این‏جا نیز همان‏طوراست.خودِمردم، با تیزهوشى نباید بگذارند این‏واجب الهى و این فریضه بزرگ زمین‏بماند، یاخداى ناكرده مورد سوء استفاده‏ قرارگیرد.

تاریخ: 11/5/1380

«منبع: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر»
طبقه بندی: سخن ولایت، واجب فراموش شده (امر به معروف و نهی از منکر)، مباحث حجاب،
برچسب ها: امر به معروف و نهی از منکر، مقام معظم رهبری، امام خامنه ای، حضرت آیت الله خامنه ای، ضد انقلاب، تعرض به نوامیس، خانواده شهید، رزمنده، مسجد، انقلاب، ایثارگر، نماز، نیروی انتظامی، دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، روزه، انفاق، شجاعت، مسئولین کشور، ایران اسلامی، حجاب و عفاف، حجاب، بدحجابی، گنهکار، گناه، مسلمانان،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic