تبلیغات
اوج پرواز - «برده گیری اسرای جنگی در جنگ مسلمین با کفار، در اسلام پذیرفته شده است»