بیانات مهم مقام معظم رهبری

«در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌»

در مصلی امام خمینی بجنورد

1391/07/23

«قسمت اول»

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

بسماللّهالرّحمنالرّحیم
و الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابى
القاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین سیّما بقیّةاللّه فى الأرضین.

جلسه، یك جلسهى كاملاً جوان، با همهى ویژگىهاى مثبت جوانى است. امید هم به شما جوانهاست؛ هم براى امروز، و هم بیشتر براى آینده. مطالبى كه این جوانان عزیز در اینجا بیان كردند، با دقت آنها را گوش كردم. قضاوت من در مورد این بیانات این است كه بسیار خوب بود. این، همان نظر قبلى بنده را در مورد تعالى سطح فكر و اندیشه در این استان تأیید میكند. در این چند روز، هر جا كسانى از این استان - از جوانان، از خانوادههاى شهدا، از معلمان و اساتید - در اینجا بیاناتى كردند، لحظه لحظهى گفتههاى آنها براى بنده شادىآفرین و خرسند كننده بود. این نشاندهندهى این است كه بحمداللّه شهر بجنورد و استان خراسان شمالى از سطح راقىِ فكر و فرهنگ برخوردار است؛ این را باید حفظ كنید، و باید این تعالى را روزبهروز افزایش دهید؛ و البته ما هم - هم بنده، هم دیگر مسئولین - وظیفه داریم كه از این نعمت بزرگ خداداد، به شكل درستى به نفع انقلاب و به نفع نظام استفاده كنیم؛ كه امیدوارم این توفیق نصیب ما شود.

 

بحثى كه امروز میخواهم براى شما جوانهاى عزیز عرض كنم، در توضیح و تبیین مسئلهاى است كه روز اول مطرح كردم: مسئلهى پیشرفت. موضوع بسیار مهمى است كه باید مطرح كنیم. البته با طرح این موضوعات، خودمان را قانع نمیكنیم كه قضیه تمام شد؛ این یك شروع است. عرض كردیم كه آن مفهومى كه میتواند اهداف نظام اسلامى را تا حدود زیادى در خود جمع كند و به ما نشان دهد، مفهوم پیشرفت است. توضیحى هم بعداً عرض كردیم كه پیشرفت، تداعىكنندهى حركت است، راه است. چطور ما میگوئیم پیشرفت هدف است؟ عرض كردیم علت این است كه پیشرفت هرگز متوقف نخواهد شد. بله، پیشرفت، حركت است، راه است، صیرورت است؛ اما متوقفشدنى نیست و همین طور ادامه دارد؛ چون انسان ادامه دارد، چون استعدادهاى بشرى حد یقف ندارد. گفتیم پیشرفت داراى ابعادى است؛ و پیشرفت در مفهوم اسلامى، با پیشرفت یك بُعدى یا دو بُعدى در فرهنگ غربى متفاوت است؛ چند بُعدى است.

 

یكى از ابعاد پیشرفت با مفهوم اسلامى عبارت است از سبك زندگى كردن، رفتار اجتماعى، شیوهى زیستن - اینها عبارةٌ اخراى یكدیگر است - این یك بُعد مهم است؛ این موضوع را میخواهیم امروز یك قدرى بحث كنیم. ما اگر از منظر معنویت نگاه كنیم - كه هدف انسان، رستگارى و فلاح و نجاح است - باید به سبك زندگى اهمیت دهیم؛ اگر به معنویت و رستگارى معنوى اعتقادى هم نداشته باشیم، براى زندگى راحت، زندگى برخوردار از امنیت روانى و اخلاقى، باز پرداختن به سبك زندگى مهم است. بنابراین مسئله، مسئلهى اساسى و مهمى است. بحث كنیم دربارهى اینكه در زمینهى سبك زندگى چه باید گفت، چه میتوان گفت. عرض كردیم؛ این سرآغاز و سرفصل یك بحث است.

ما اگر پیشرفت همهجانبه را به معناى تمدنسازى نوین اسلامى بگیریم - بالاخره یك مصداق عینى و خارجى براى پیشرفت با مفهوم اسلامى وجود دارد؛ اینجور بگوئیم كه هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامى، ایجاد یك تمدن نوین اسلامى است؛ این محاسبهى درستى است - این تمدن نوین دو بخش دارد: یك بخش، بخش ابزارى است؛ یك بخش دیگر، بخش متنى و اصلى و اساسى است. به هر دو بخش باید رسید.

 

آن بخش ابزارى چیست؟ بخش ابزارى عبارت است از همین ارزشهائى كه ما امروز به عنوان پیشرفت كشور مطرح میكنیم: علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسى و نظامى، اعتبار بینالمللى، تبلیغ و ابزارهاى تبلیغ؛ اینها همه بخش ابزارى تمدن است؛ وسیله است. البته ما در این بخش در كشور پیشرفت خوبى داشتهایم. كارهاى زیاد و خوبى شده است؛ هم در زمینهى سیاست، هم در زمینهى مسائل علمى، هم در زمینهى مسائل اجتماعى، هم در زمینهى اختراعات - كه شما حالا اینجا نمونهاش را ملاحظه كردید و این جوان عزیز براى ما شرح دادند - و از این قبیل، الى ماشاءاللّه در سرتاسر كشور انجام گرفته است. در بخش ابزارى، علىرغم فشارها و تهدیدها و تحریمها و این چیزها، پیشرفت كشور خوب بوده است.


اما
بخش حقیقى، آن چیزهائى است كه متن زندگى ما را تشكیل میدهد؛ كه همان سبك زندگى است كه عرض كردیم. این، بخش حقیقى و اصلى تمدن است؛ مثل مسئلهى خانواده، سبك ازدواج، نوع مسكن، نوع لباس، الگوى مصرف، نوع خوراك، نوع آشپزى، تفریحات، مسئلهى خط، مسئلهى زبان، مسئلهى كسب و كار، رفتار ما در محل كار، رفتار ما در دانشگاه، رفتار ما در مدرسه، رفتار ما در فعالیت سیاسى، رفتار ما در ورزش، رفتار ما در رسانهاى كه در اختیار ماست، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با همسر، رفتار ما با فرزند، رفتار ما با رئیس، رفتار ما با مرئوس، رفتار ما با پلیس، رفتار ما با مأمور دولت، سفرهاى ما، نظافت و طهارت ما، رفتار ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما با بیگانه؛ اینها آن بخشهاى اصلى تمدن است، كه متن زندگى انسان است.


تمدن نوین اسلامى - آن چیزى كه ما میخواهیم عرضه كنیم - در بخش اصلى، از این چیزها تشكیل میشود؛ اینها متن زندگى است؛ این همان چیزى است كه در اصطلاح اسلامى به آن میگویند: عقل معاش. عقل معاش، فقط به معناى پول در آوردن و پول خرج كردن نیست، كه چگونه پول در بیاوریم، چگونه پول خرج كنیم؛ نه، همه
ى این عرصهى وسیعى كه گفته شد، جزو عقل معاش است. در كتب حدیثىِ اصیل و مهم ما ابوابى وجود دارد به نام «كتابالعشرة»؛ آن كتابالعشرة دربارهى همین چیزهاست. در خود قرآن كریم آیات فراوانى وجود دارد كه ناظر به این چیزهاست.


خب، میشود این بخش را به منزله
ى بخش نرمافزارى تمدن به حساب آورد؛ و آن بخش اول را، بخشهاى سختافزارى به حساب آورد. اگر ما در این بخشى كه متن زندگى است، پیشرفت نكنیم، همهى پیشرفتهائى كه در بخش اول كردیم، نمیتواند ما را رستگار كند؛ نمیتواند به ما امنیت و آرامش روانى ببخشد؛ همچنان كه مىبینید در دنیاى غرب نتوانسته. در آنجا افسردگى هست، ناامیدى هست، از درون به هم ریختن هست، عدم امنیت انسانها در اجتماع و در خانواده هست، بىهدفى و پوچى هست؛ با اینكه ثروت هست، بمب اتم هست، پیشرفتهاى گوناگون علمى هست، قدرت نظامى هم هست. اصل قضیه این است كه ما بتوانیم متن زندگى را، این بخش اصلى تمدن را اصلاح كنیم. البته در انقلاب، در این بخش، پیشرفت ما چشمگیر نیست؛ در این زمینه، ما مثل بخش اول حركت نكردیم، پیشرفت نكردیم. خب، باید آسیبشناسى كنیم؛ چرا ما در این بخش پیشرفت نكردیم؟


بعد از آنكه علتها را پیدا كردیم، آن وقت بپردازیم به این كه چگونه میتوانیم اینها را علاج كنیم. اینها به عهده
ى كیست؟ به عهدهى نخبگان - نخبگان فكرى، نخبگان سیاسى - به عهدهى شما، به عهدهى جوانها. اگر در محیط اجتماعى ما گفتمانى به وجود بیاید كه ناظر به رفع آسیبها در این زمینه باشد، میتوان مطمئن بود با نشاطى كه نظام جمهورى اسلامى و ملت ایران دارند، با استعدادى كه وجود دارد، ما در این بخش پیشرفتهاى خوبى خواهیم كرد؛ آن وقت درخشندگى ملت ایران در دنیا و گسترش اندیشهى اسلامىِ ملت ایران و انقلاب اسلامى ایران در دنیا آسانتر خواهد شد. باید آسیبشناسى كنید و بعد علاج كنید.


نخبگان موظفند، حوزه موظف است، دانشگاه موظف است، رسانهها موظفند، تریبوندارها موظفند؛ مدیران بسیارى از دستگاهها، بخصوص دستگاههائى كه با فرهنگ و تربیت و تعلیم سروكار دارند، موظفند؛ كسانى كه براى دانشگاهها یا براى مدارس برنامهریزى آموزشى میكنند، در این زمینه موظفند؛ كسانى كه سرفصلهاى آموزشى را براى كتابهاى درسى تعیین میكنند، موظفند. اینها همه یك وظیفهاى است بر دوش همه. باید ما همگى به خودمان نهیب بزنیم. در این زمینه باید كار كنیم، حركت كنیم.

طبقه بندی: سخن ولایت،
برچسب ها: بیانات مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی، سخنان مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی، امید زندگی، تعالی انسانی، صنعت، ثروت، جامعه، تمدن، تمدن غرب، سبک زندگی، تجمل گرایی، خانه های مجردی، عزت خانوادگی، جامعه جوان، جامعه پیر، وضایف اجتماعی زن، حقوق اجتماعی زن، حقوق زن، کرامت زن، حق همسر، حق زن، حق شوهر، حق فرزند، طلاق، فروپاشی خانواده، مصرف گرایی، ضروریات زندگی، انضباط اجتماعی، بی صبری، تولید، اینترنت، قانون گریزی، دروغ، راستگویی، کار گریزی، آرایش زنان، معماری، فرهنگ رانندگی در خیابان، تفریح سالم، صله رحم، مواد مخدر، گرایش به مواد مخدر، فرهنگ کار جمعی، وضایف نخبگان، تعلیم و تربیت، وضایف دانشگاه ها، نخبگان سیاسی، نخبگان فکری، اندیشه اسلامی ملت ایران، انقلاب اسلامی، بمب اتم، افسردگی، ناامیدی، قرآن کریم، عقل معاش، همسر، سبک ازدواج، آشپزی، الگوی مصرف، خانواده، زبان، سیاست، اقتصاد، تمدن اسلامی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی، زندگی راحت، پیشرفت اسلامی، الگوی پیشرفت اسلامی، نظامی اسلامی، جوان، آنتی ویروس نود 32،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic