بیانات مهم مقام معظم رهبری

«در دیدار جوانان استان خراسان شمالى‌»

در مصلی امام خمینی بجنورد

1391/07/23

قسمت چهارم

برای مشاهدة کامل متن بر روی گزینة ادامة مطلب کلیک کنید!

یكى از خصوصیات فرهنگ غربى، عادىسازى گناه است؛ گناههاى جنسى را عادى میكنند. امروز این وضعیت در خود غرب به فضاحت كشیده شده؛ اول در انگلیس، بعد هم در بعضى از كشورهاى دیگر و آمریكا. این گناه بزرگِ همجنسبازى شده یك ارزش! به فلان سیاستمدار اعتراض میكنند كه چرا او با همجنسبازى مخالف است، یا با همجنسبازها مخالف است! ببینید انحطاط اخلاقى به كجا میرسد. این، فرهنگ غربى است. همچنین فروپاشى خانواده، گسترش مشروبات الكلى، گسترش مواد مخدر.

 

من سالها پیش - در دههى 30 و 40 - در منطقهى جنوب خراسان، بزرگان و افراد صاحب فكر و پیرمردهائى را دیدم كه یادشان بود كه انگلیسها چگونه تریاك را با شیوههاى مخصوصى در بین مردم رائج میكردند؛ والّا مردم تریاك كشیدن بلد نبودند؛ این چیزها وجود نداشت. این افراد یادشان بود، سراغ میدادند و خصوصیاتش را میگفتند. با همین روشها بود كه مواد مخدر بتدریج در داخل كشور توسعه پیدا كرد. فرهنگ غربى اینجورى است.
فرهنگ غربى فقط هواپیما و وسائل آسایش زندگى و وسائل سرعت و سهولت نیست؛ اینها ظواهر فرهنگ غربى است، كه تعیینكننده نیست؛ باطن فرهنگ غربى عبارت است از همان سبك زندگى مادىِ شهوتآلودِ گناهآلودِ هویتزدا و ضد معنویت و دشمن معنویت. شرط رسیدن به تمدن اسلامىِ نوین در درجهى اول این است كه از تقلید غربى پرهیز شود. ما متأسفانه در طول سالهاى متمادى، یك چیزهائى را عادت كردهایم تقلید كنیم.


بنده طرفدار این نیستم كه حالا در مورد لباس، در مورد مسكن، در مورد سایر چیزها، یكباره یك حركت جمعى و عمومى انجام بگیرد؛ نه
، این كارها باید بتدریج انجام بگیرد؛ دستورى هم نیست؛ اینها فرهنگسازى لازم دارد. همان طور كه گفتم، كار نخبگان است، كار فرهنگسازان است. و شما جوانها باید خودتان را براى این آماده كنید؛ این، رسالت اصلى است.


ما از علم ترویج میكنیم، از صنعت ترویج میكنیم، از اختراع و نوآورى ترویج میكنیم، هر مبتكرى و هر ابتكارى را با احترامِ تمام بر روى چشم مینشانیم - این به جاى خود محفوظ - اما همان طور كه گفتیم، اصل قضیه جاى دیگر است؛
اصل قضیه، درست كردن سبك زندگى است، رفتار اجتماعى است، اخلاق عمومى است، فرهنگ زندگى است. باید در این بخش، ما پیش برویم؛ باید تلاش كنیم. تمدن نوین اسلامى كه ما مدعىاش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامى میخواهد آن را به وجود بیاورد، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد كرد. اگر آن تمدن به وجود آمد، آن وقت ملت ایران در اوج عزت است؛ ثروت هم دنبالش هست، رفاه هم دنبالش هست، امنیت هم دنبالش هست، عزت بینالمللى هم دنبالش هست؛ همه چیز با او خواهد بود، همراه با معنویت.


یكى از نكاتى كه باید در مواجهه
ى با دنیاى غرب كاملاً به آن توجه داشت، عامل و ابزار هنرى است كه در اختیار غربىهاست. اینها از هنر حداكثر استفاده را كردهاند براى ترویج این فرهنگ غلط و منحط و هویتسوز؛ بخصوص از هنرهاى نمایشى، بخصوص از سینما حداكثر استفاده را كردهاند. اینها به صورت پروژهاى یك ملت را تحت مطالعه قرار میدهند، نقاط ضعفش را پیدا میكنند، از روانشناس و جامعهشناس و مورخ و هنرمند و اینها استفاده میكنند، راههاى تسلط بر این ملت را پیدا میكنند؛ بعد به فیلمساز، به فلان بنگاه هنرى در هالیوود سفارش میكنند كه بسازد و میسازد. بسیارى از فیلمهائى كه براى ماها و براى كشورهائى نظیر ما میسازند، از این قبیل است. من از فیلمهاى داخل خود آمریكا خبرى ندارم؛ اما آنچه كه براى ملتهاى دیگر میسازند، جنبهى تهاجم دارد. چند سال پیش از این در خبرها بود كه در بعضى از كشورهاى بزرگ اروپائى تصمیم گرفته شد كه با فیلمهاى آمریكائى مقابله شود. آنها مسلمان نیستند، اما آنها هم احساس خطر میكردند؛ آنها هم احساس تهاجم میكردند. نسبت به كشورهاى اسلامى البته بیشتر، و در مورد كشور انقلابى ما هم به طور ویژه؛ نگاه میكنند، خصوصیات را میسنجند، وضعیت را میسنجند، فیلم را بر اساس آن میسازند، خبر را بر اساس آن تنظیم میكنند، رسانه را بر اساس آن شكل میدهند و میفرستند فضا. باید به اینها توجه داشت. سلیقهسازى میكنند، فرهنگسازى میكنند؛ بعد از آنكه سلیقهها را عوض كردند، ذائقهها را عوض كردند، آن وقت اگر احتیاج به زر و زور بود، دلارها را وارد میكند، نیروهاى نظامى و ژنرالها را وارد میكنند. این، شیوهى حركت غربىهاست؛ باید مراقب بود. باید همه احساس كنند كه مسئولیت ایجاد تمدن اسلامىِ نوین بر دوش آنهاست؛ و یكى از حدود و ثغور این كار، مواجههى با تمدن غرب است، به صورتى كه تقلید از آن انجام نگیرد.


در پایان، من یك نكته را هم اضافه كنم: بحث امروز ما آغاز یك بحث است؛ در این زمینه
ها باز هم حرف خواهیم زد. انتظار داریم اهل فكر و اهل نظر در مراكزى كه میتوانند و اهلیت و صلاحیت این كار را دارند، در این زمینهها كار كنند، فكر كنند، مطالعه كنند؛ بتوانیم پیش برویم. مراقب باشیم دچار سطحىگرى و ظاهرگرائى نشویم، دچار تحجر نشویم - این یك طرف قضیه است - دچار سكولاریسمِ پنهان هم نشویم. گاهى اوقات در ظاهر، تبلیغات، تبلیغات دینى است؛ حرف، حرف دینى است؛ شعار، شعار دینى است؛ اما در باطن، سكولاریسم است؛ جدائى دین از زندگى است؛ آنچه كه بر زبان جارى میشود، در برنامهریزىها و در عمل دخالتى ندارد. ادعا میكنیم، حرف میزنیم، شعار میدهیم؛ اما وقتى پاى عمل به میان مىآید، از آنچه كه شعار دادیم، خبرى نیست.
انقلاب اسلامى تواناست. آن قدرتى و ظرفیتى و انرژى متراكمى كه در انقلاب اسلامى وجود دارد، این توانائى را دارد كه همهى این موانعى را كه من گفتم و بسیارىاش را هم نگفتم، از سر راه بردارد و آن تمدن ممتازِ برجستهى متعالىِ باشكوه اسلامى را جلوى چشم همهى دنیا برقرار كند؛ و این در زمان شما خواهد بود، انشاءاللّه به دست شما خواهد بود، با همت شما خواهد بود. هرچه میتوانید، خودتان را از لحاظ علم و عمل و تزكیه و تقویت روح و تقویت جسم - همان طورى كه بارها عرض شده - آماده كنید و ان‌شاءاللّه این بار سنگین را به دوش بگیرید.

والسّلام علیكم و رحمةاللّه و بركاته

1) مائده: 2

2) آل عمران: 103

3) همان
طبقه بندی: سخن ولایت،
برچسب ها: بیانات مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی، سخنان مقام معظم رهبری در جمع جوانان استان خراسان شمالی، امید زندگی، تعالی انسانی، صنعت، ثروت، جامعه، تمدن، تمدن غرب، سبک زندگی، تجمل گرایی، خانه های مجردی، عزت خانوادگی، جامعه جوان، جامعه پیر، وضایف اجتماعی زن، حقوق اجتماعی زن، حقوق زن، کرامت زن، حق همسر، حق زن، حق شوهر، حق فرزند، طلاق، فروپاشی خانواده، مصرف گرایی، ضروریات زندگی، انضباط اجتماعی، بی صبری، تولید، اینترنت، قانون گریزی، دروغ، راستگویی، کار گریزی، آرایش زنان، معماری، فرهنگ رانندگی در خیابان، تفریح سالم، صله رحم، مواد مخدر، گرایش به مواد مخدر، فرهنگ کار جمعی، وضایف نخبگان، تعلیم و تربیت، وضایف دانشگاه ها، نخبگان سیاسی، نخبگان فکری، اندیشه اسلامی ملت ایران، انقلاب اسلامی، بمب اتم، افسردگی، ناامیدی، قرآن کریم، عقل معاش، همسر، سبک ازدواج، آشپزی، الگوی مصرف، خانواده، زبان، سیاست، اقتصاد، تمدن اسلامی، امنیت روانی، امنیت اخلاقی، زندگی راحت، پیشرفت اسلامی، الگوی پیشرفت اسلامی، نظامی اسلامی، جوان، فرهنگ زندگی، اسلام، خردورزی، هدف زندگی، ایمان، فرهنگ، زندگی، اخلاق، حقوق، تمدن نوین اسلامی، لیبرالیسم، کاپیتالیسم، فاشیسم، کمونیسم، ایدئولوژی، روشنفکری، تقلید از غرب، اقتصاد سرمایه داری، علم و صنعت، مکتب توحید، بی ایمانی، تمدن سازی اسلامی، بنده خدا، اخلاق اسلامی، سلوک عملی، انگلیس، زبان انگلیسی، هند، تاریخ ملتها، زبان فارسی، شعر فارسی، هنر، سینما، هنرهای نمایشی، هالیوود، اقبال لاهوری، زبان فرانسه، زبان عربی، ریاست جمهوری، پرتقال، هلند، روحانیون، مغالطه، سکولاریسم، تبلیغات دینی، سطحی نگری، تحجر، دلار، آمریکا، فیلمسازی، سینمای آمریکا، جامعه شناسی، فرهنگ سازی، خراسان جنوبی، آنتی ویروس نود 32،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic