تاریخ : شنبه 21 اردیبهشت 1392 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

ای بسا کس را که صورت راه زد

قـصــد صـورت کــرد و بـر الله زد

 

از آنجا که اولیا و انبیای الهی در ظاهر و صورت مانند دیگر آدمیان هستند، شناختن آنان از طریق ویژگی های ظاهری میسر نیست. چه بسیار انسان های ناآگاهی که از همین راه به خطا و گمراهی در افتادند و با مردان حق به ستیز برخاستند و بر آنان تاختند. این افراد در حقیقت بر خدای سبحان اهانت روا داشتند. چرا که اولیای الهی خود را در وجود حضرت حق فانی کرده اند، و ستیزه گری با آنان جنگ با خداوند متعال محسوب می شود.


مولانا در بیان چگونگی استغراق اولیا در وجود خداوند چنین می گوید: اگر چه جان و بدن آدمی با هم پیوسته و در هم آمیخته هستند، لکن این جان و تن هیچ همانندی و شباهتی با یکدیگر ندارند.

 

آخر این جـان با بدن پیوسته است

هیچ این جان با بدن مانند هست؟

 

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: اولیای الهی، انبیای الهی، الله، حضرت حق، جنگ با خدا، خدای سبحان، اهانت به خدا، ستیز با حق، مردان حق، حقیقت، خطا، گمراهی، مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : پنجشنبه 19 اردیبهشت 1392 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

خود چه جنس شاه باشد مرغکی؟

مشـنـوش گـر عـقـل داری انـدکـی

 

مولانا در این بیت به ما متذکر می شود: یک مرغ کوچک و بی مقدار چه سنخیتی با پادشاه دارد که بخواهد ادعای بزرگی و همنشینی با سلطان را بکند؟ چه کسی باور می کند فرومایگانی که لافِ نزدیکی و معاشرت با پادشاه را می زنند و خود را ساعدنشین سلطان معرفی می کنند، از جلال و عزت و عظمت او بهره ای برده باشند؟ آیا آن مرغکِ شکاری، هم جنس و هم وزن پادشاه است که خود را اینچنین می نمایاند؟ آنان که مدعی اند همچون باز به ساعد حضرت حق متصلند، در حقیقت حیله گران و یاوه گویانی هستند که می خواهند با خدعه و نیرنگ، ساده اندیشان را به دام اندازند و اهل سلامت را از راه به در کنند.
 

لاف از شه می زند وز دست شه

تـا بـرد او مـا سـلـیـمــان را ز ره


آنان که اینگونه ادعاها را باور می کنند و حق را از باطل تمیز نمی دهند، ابلهانی بیش نیستند.
 

هر که ایـن بـاور کـنـد از ابلـهـی اسـت

مرغک لاغر چه در خورد شهی است؟

 

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: حق و باطل، ابلهی، سلیمان، ساده اندیشان، حضرت حق، معاشرت، پادشاه، سلطان، عقل، حقیقت، مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : شنبه 17 فروردین 1392 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

راسـت کــن اجــزات را از راسـتــان

سر مکش ای راست رو زآن آستان

 

"اهدنا الصراط المستقیم" به معنای آن است که انسان همۀ اعضا و اجزای ظاهری و باطنی خود را در مسیر کمالی که حضرت حق برای هر یک از آنها تعین کرده، بکار گیرد و آنها را وسیله ای سازد برای پرواز به سوی ملکوت اعلا. مولانا می گوید: ای انسان، اجزای خود را به وسیلۀ شاخص های حق و سیره و روش اولیا، راست و استوار کن و هرگز از راه راست منحرف مشو و از آستان راستان سر مکش. چراکه در مسیر حق، این راستان هستند که می توانند کجی ها را به راستی مبدل نمایند.

 

همانگونه که برای میزان کردن یک ترازوی ناموزون از ترازوی دیگری که به درستی و میزان بودن آن اطمینان است استفاده می شود، انسان نیز برای راست شدن چاره ای جز تمسک و توسل به راستان و درستکاران ندارد. انبیا و اولیای الهی ترازوی های راستینی هستند که آدمیان می توانند خود را با محک آنان راست و استوار سازند. ناقصان هنگامی که با کاملان درآمیزند، از گمراهی ها می رهند و به کمال می گرایند. در مقابل، هر که با ناراستان درآمیزد و با آنان به مصاحبت برخیزد، به کاستی می گراید و تنزل می نماید و در وادی حیرانی و سرگردانی گرفتار می شود.

 

هم ترازو را ترازو راست کرد          هم ترازو را ترازو کاست کرد

هر که با ناراستان همسنگ شد          در کمی افتاد و عقلش دنگ شد

 

دنگ: گیج، پریشان

همسنگ: هم وزن، مصاحب

 

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: راسـت کــن اجــزات را از راسـتــان، اهدنا الصراط المستقیم، در مسیر کمال، حضرت حق، پرواز، ملکوت اعلا، شاخص های حق، سیره و روش اولیا، آستان راستان، در مسیر حق، کجی ها، ترازوی ناموزون، درستی، توسل، راستان، درستکاران، انبیا و اولیای الهی، کاملان، گمراهی ها، کمال، ناراستان، وادی حیرانی و سرگردانی، هم ترازو را ترازو راست کرد، هر که با ناراستان همسنگ شد، دنگ، گیج، پریشان، همسنگ، مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : سه شنبه 14 آذر 1391 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

از کرم دان آنکه می ترساندت          تا به مُلک ایمنی بنشاندت

در آیات قرآن کریم و در احادیث معصومین، مکرّر به مفاهیمی بر می خوریم که انسان را از کفر و ظلم و جنایت و خیانت و دروغ و دشمنی با حقیقت برحذر می دارد و از عواقب اینگونه اعمال می ترساند. توجه دادن خداوند به این گونه مخاطرات و ترساندن انسان از آثار حاصل از گناهان، خود از کریمی و لطف خداوند سرچشمه می گیرد و بیانگر آن است که حضرت حق نسبت به بندگان رئوف و مهربان است و می خواهد آدمیان را به سرزمین امن و آرام برساند. انسانهای کریم و بزرگوار نیز اینچنین اند. آنان همواره در اندیشۀ آدمیان، و خواهان سلامت و سعادت آنها هستند. و لذا آنان را از ورود به وادی سقوط و نابودی می ترسانند و همواره به دوری جستن از پلیدی ها تشویق می کنند، تا آنان را به دیار امن و امنیت برسانند.

انسان خردمند کسی است که از هشدارهای انبیاء و اولیای الهی نرنجد و خود را در میدان نصایح و توصیه های آنان قرار دهد، تا به رستگاری برسد و به منطقۀ ایمان راه یابد.

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی، آیات قرآن، قرآن کریم، احادیث معصومین (ع)، دروغ، آثار گناه، لطف خداوند، حضرت حق، سلامت، سعادت، سقوط، انسان خردمند، عواقب اعمال، دشمنی با حقیقت، هشدارهای انبیاء، اولیای الهی، رستگاری، ایمان، آنتی ویروس نود 32، nod 32،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : سه شنبه 23 آبان 1391 | 12:03 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

پس نهانی ها به ضد پیدا شود          چونکه حق را نیست ضد، پنهان بود

این یک قانون است که همۀ پدیده ها به وسیلۀ ضدشان شناخته و آشکار می شوند. همانند نور در مقابل تاریکی، زیبایی در مقابل زشتی، گرما در مقابل سرما و...

قابل رؤیت نبودن حضرت حق نیز با استفاده از این قاعده ثابت می شود، چرا که حق ضدّی ندارد که به واسطۀ آن آشکار گردد. به بیان دیگر، حق را رقیب و شریکی نیست که در تضاد با آن ظاهر گردد. بلکه نور وجود او بر همۀ ذرات عالم غلبه یافته است و از فرط ظهور، غایب و مستتر می نماید. خداوند خود ظاهرکنندۀ همۀ پدیده های موجود در کائنات است و بدیهی است که خود نمی تواند بوسیلۀ شیء دیگری ظاهر شود.

نور حق را نیست ضدّی در وجود          تا به ضدّ او را توان پیدا نمود

خدای تعالی خود عین وجود است و در کمال خود پنهان است. ضدی هم ندارد که بتوان او را در قیاس با اضدادش شناسایی کرد و برای همین است که حقیقت او مخفی و موجودیت او غیر قابل آشکار شدن است.

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی، نور و تاریکی، عین وجود، کمال، کائنات، ظهور، زشتی و زیبایی، نور حق، حضرت حق، سرما و گرما، آنتی ویروس نود 32، nod 32،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : سه شنبه 23 آبان 1391 | 12:03 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

صورت ما اندرین بحر عِذاب          می دود چون کاسه ها بر روی آب

در این بیت ذات حضرت حق به دریای شیرین و گوارا تشبیه شده، و وجود ما به کاسۀ خالی که به علت داشتن هوا و سبک بودن بر روی آب شناور مانده است. انسانهایی که جانشان از عشق حق تهی است، همچون ظروف پر از هوا بر سطح دریای فضایل و برکات خداوند سرگردان و حیرانند و با وزیدن بادها به این سو  و آن سو  می روند، بی آنکه از آن دریا پر شوند و از آن آب بهره مند گردند. همینکه ظرف جان آدمی از عشق و معرفت خداوند پر شد، به ژرفای دریای حقیقت که همانا مقام فنای فی الله است می رسد و در آن غرق می شود.

تا نشد پر بر سر دریا چو طشت        چونکه پر شد طشت، در وی غرق گشت

مادامی که ظرف وجود آدمی از آب عشق دریای الهی خالی باشد، همچنان بر سطح آب شناور می ماند و از حلاوت دریا بهره ای نمی گیرد. ولی همینکه کاسۀ وجود انسان از آب آن دریا پر شد، به عمق دریا سراریز و  در آن غرقه می گردد.

عِذاب: شیرین و گوارا

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی، عشق حق، حضرت حق، معرفت، دریای حقیقت، مقام فنای الی الله، آب عشق، آنتی ویروس نود 32، nod 32،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : سه شنبه 23 آبان 1391 | 12:03 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

چون بر آورد از میان جان خروش          اندر آمد بحر بخشایش به جوش

راه پیوستن به عالم معنا و پیوند گرفتن با خدای سبحان، از طریق شکوفایی جان و برآوردن خروش از عمق ضمیر گشوده می شود. چنانچه آدمی از مسیر جان پاک خود با خداوند جهان رابطه بر قرار کند و او را از عمق جان فرا بخواند، دریای لطف و عطای الهی جوشش می کند و پروردگار دریچه های رحمت خود را می گشاید و طلب کننده را سیراب می سازد.

توسل بر غیر خداوند، و غیر از او را در حل مشکلات مؤثر دانستن، و اصل پنداشتن مسببات و غافل شدن از صاحب الاسباب موجب می شود که انسان از یاوری حق محروم بماند و خداوند او را به حال خود رها کند. توجه به خداوند و از او مدد خواستن و سایر پدیده ها را در حد اسباب و قواعد دیدن، بحر بخشایش حضرت حق را به جان آدمی روان می سازد.

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی، توسل، بحر بخشایش، عالم معنا، شکوفایی جان، عطای الهی، لطف الهی، حضرت حق، جان آدمی، آنتی ویروس نود 32، noe 32،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : جمعه 19 آبان 1391 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

منبع حکمت شود حکمت طلب          فارغ آید او ز تحصیل و سبب

کسی که در طلب دریافت حکمت های الهی باشد و بخواهد از راه باطن به درک و شهود معانی برسد، همان طلب و خواست او منبع و مخزن حکمت می شود و چون به خزانۀ حکمت برسد از تحصیل علوم ظاهری و اسباب و علل صوری بی نیاز می گردد. اصولاً انسان از دو راه می تواند به آگاهی دست یابد: یکی از طریق علم به معنای کسب دانش و فراگرفتن علوم گوناگون ظاهری و مادی، و دیگری از راه شهود که بر اثر تقوا و ممارستِ زاهدانه و جلا دادن دل و جان حاصل می گردد.

حکمت های شهودی از صلابت و سلامت افزونتری برخوردارند و کسانی که به اینگونه آگاهی ها مجهز می شوند، به علوم ظاهری نیازی ندارند. انبیاء و اولیاء الهی از طریق تقویت روح و توسعۀ جان به آگاهی ها و حکمت های عمیق و گسترده دست یافته اند. آگاهی شهودی در واقع متصل شدن به دریای بیکران دانش حضرت حق است.

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی، حکمتهای الهی، تقوا، شهود، انبیاء الهی، حضرت حق، درک شهودی، علوم مادی، علوم ظاهری، آنتی ویروس نود 32، آپدیت آنتی ویروس نود 32،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : جمعه 5 آبان 1391 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

آتش ابراهیم را دندان نزد          چون گزیدۀ حق بوَد چونش گزد؟

چنانچه انسان در مسیر زندگی با گفتار و رفتار پسندیده خود را در پناه حضرت حق قرار دهد و فرامین او را پذیرا شود، از گزند حوادث و شراره های آتش نفس در امان می ماند. همچون ابراهیم خلیل که پاک زیست و تسلیم رضای خدا شد و از میان آتش هولناک نمرودیان به سلامت گذشت. آن آتشِ سوزان از جانب خدای حکیم فرمان یافت که ابراهیم را نیازارد، بلکه برای او تبدیل به گلستان شود. هرگاه انسان به مرتبه ای از ایمان و یقین و راستی و درستی دست یابد که مطلوب خداوند قرار بگیرد، از گزند آتش نفس که اعظم آتش هاست مصونیت می یابد و قوانین عالم در مسیر حمایت از او جاری می شوند.

 

زآتش شهوت نسوزد اهل دین          باقیان را بُرده تا قعر زمین

 

کسانی که به حق و تعالیم دینی می پیوندند، نفس خود را مهار می کنند و لذا در آتش شهوات نمی سوزند. ولی کافران و  بی دینان سقوط خواهند کرد و نابود خواهند شد.

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی، گلستان، حضرت ابراهیم (ع)، آتش نفس، آتش شهوت، تعالیم دینی، کافر، حضرت حق، مسیر زندگی، زندگی، نمرود، آپدیت آنتی ویروس نود 32،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : چهارشنبه 26 مهر 1391 | 12:00 ق.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

کشتن و مردن که بر نقش تن است       چون انار و سیب را بشکستن است

جلال الدین در این بیت مردن را اینگونه رمزگشایی می کند: مردن و یا کشته شدن در حقیقت شکسته شدن قفس تن آدمی است. شکستن تن نیز همچون شکستن سیب یا انار است که چون پوست و جلد آن از هم گسست، عصاره و جوهر آن آشکار می شود. احوال درونی و اسرار باطنی انسان بر اثر شکستن قفس مادی تن آشکار می گردد. در آن هنگام اگر اندرون انسان سیاه و آلوده باشد سرافکنده و شرمسار خواهد بود و چنانچه از باطنی آراسته و پاک برخوردار باشد مورد عنایت حضرت حق قرار می گیرد.

 

آنچه با معنی است، خود پیدا شود          وآنچه پوسیده است، آن رسوا شود

 

هنگامی که انسان بوسیله مرگ از قفس و حجاب تن رها می شود، آراستگی و یا پوسیدگی او نمایان می گردد.

منبع: جمال حق
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: مولوی، مثنوی مولوی، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی، شرح مثنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا، مولانا جلال الدین محمد بلخی، اشعار مولانا، اشعار مولوی، پندهایی از مولوی، حجاب تن، قفس تن، مرگ، انسان، سیب، انار، اسرار باطنی، حضرت حق، آنتی ویروس نود 32،
دنبالک ها: جمال حق،

تاریخ : سه شنبه 21 شهریور 1391 | 11:19 ب.ظ | نویسنده : آرمان بدیعی

تو مگو ما را بدان شه بار نیست      با کریمان کارها دشوار نیست

مولانا در پاسخ به گروهی از متکلمان که معتقدند محبت و دوست داشتن بنده خدای متعال را قابل تصور نیست این بیت را مطرح کرده است.

او می گوید اینچنین نیست که ما نتوانیم به بارگاه حضرت حق راه یابیم. بلکه از آنجا که خداوند کریم و بزرگوار و مهربان است، ورود به حریم محبت او نه تنها ممکن است بلکه انجام هیچ کاری برای خداوند مشکل نیست و او می تواند راه وصول به خود را به بندگان خود نشان دهد و آنان را عاشق خود گرداند. چرا که کارها با بزرگواران و بخشندگان آسان است. کریم بودن پروردگار راه را برای ورود به دایره دوستی اش می گشاید. او کریمانه بندگان را به مهمانی خویش می پذیرد.

«بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را»

«منبع: جمال حق»
طبقه بندی: هزار قانون زندگی،
برچسب ها: مولانا، اشعار مولانا، مثنوی معنوی مولوی، شرح مثنوی معنوی مولوی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، حضرت حق، محبت، دایره دوستی، عاشق، خداوند، حریم محبت، دوست داشتن، متکلمین، شعر، وصول به حق، پروردگار،
دنبالک ها: جمال حق،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic